ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްޓްރީޓް ފުޑް ހަޓް އަށް ހުއްދަދިނުމުގެ އުސޫލު

އިޢުލާން

 

ގއ.ގެމަނަފުށިން ސްޓްރީޓް ފުޑް ހަޓް ބެހެއްޓުމަށް އެކުލަވާފައިވާ އުސޫލު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

14 ޖުލައި 2019
ހޯދާ