ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ.

އިޢުލާން

  

ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު މުވައްޒަފުންގެ ޔުނީފޯމު ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ.

 

               ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު މުވަޒައްފުންގެ ޔުނީފޯމް ފަހައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

               ވީމާ މިކަމަށް އެދި ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 15 ޖުލައި 2019 ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 21 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓް އޮފީހަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

               އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބާއި، މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލް ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                 09 ޖުލައި 2019

09 ޖުލައި 2019
ހޯދާ