މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ. ހުޅުމީދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ބަހައްޓާނެ ފައުންޑޭޝަނެއް ހަދައި އަދި އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާބެހޭ ގޮތުން ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

 

މިމިނިސްޓްރީއިން ސ. ހުޅުމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ބަހައްޓާނެ ފައުންޑޭޝަނެއް ހަދައި އަދި އާރް.ޓީ.ޕީ ޓޭންކް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލް ކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގެ ސްކޯޕަށް ބަދަލު ތަކެއް ގެންނަން ބޭނުންވާތީ، 18 ޖޫން 2019ގައި ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)471-PIDS3/1/2019/83  އިޢުލާނު ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮކިޔުމަންޓް ޔުނިޓް،

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ،

އަމީނީ މަގު، މާފަންނު، މާލެ، 20392، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން: 3004166

އީމެއިލް: mohamed.shafraz@planning.gov.mv

 

8 ޖުލައި 2019

08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ