ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަކެތި ނެގުމާއި ގުޅޭ

މިއިދާރާގެ ހުއްދަ އާއި ނުލައި، ފުވައްމުލަކު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި އެކި ފަރާތްތަކުން ބަހައްޓާފައި ހުރި ޕެލެޓް، އައިސްބޮކްސް، އެންކޮށި އަދި މިފަދަ އެހެނިހެން ތަކެތި މިއަދުން ފެށިގެން 10 ދުވަސް ތެރޭގައި އެތަނުން ނެންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މިސަރަޙައްދުން ނުނަންގަވާ ހުންނަ މިފަދަ ތަކެތި މިއިދާރާ އިން ނަގާ، ނައްތާލާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

08 ޖުލައި 2019
ހޯދާ