މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019

 

އިޢުލާން

"ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާ ގުޅޭ

         

އިޢުލާން ނަންބަރު IUL)141-YD/141/2019/298)   ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ. ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019 ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު ޖުލައި 18 ން ޖުލައި 28 އަށް އިތުރު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

 

04 ޖުލައި 2019

04 ޖުލައި 2019
ހޯދާ