ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އިޢުލާނު

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ އެކި ސެކްޝަންތަކުން ނެގިފައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 10 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 11 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ފަރާތަށް ބިލް ހަވާލުކުރާތާ މަސައްކަތު 7 ދުވަސް ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކަވައި ތަކެތި ގެންދަވަންވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ނުގެންދަވައިފިނަމަ ނީލަމުގައި ދެން އެންމެ މަތިން އަގު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތަށް ފުރުސަތު ދެވޭނެއެވެ.

 

                                03 ޖުލައި 2019

04 ޖުލައި 2019
ހޯދާ