މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް އެމްބިޔުލާންސް ސާރވިސަސް (އެމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް) އަށް ލޯގޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

  އިޢުލާން

 

      ނޭޝަނަލް އެމްބިޔުލާންސް ސާރވިސަސް (އެމާރޖެންސީ މެޑިކަލް ސާރވިސަސް) އަށް ލޯގޯ ހަދާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް 08 ޖުލައި 2019 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން hsd@health.gov.mv އަށް ލޯގޯ ފޮނުވައިދިނުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިއުލާނާއެކު ލޯގޯ ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

30 ޝައްވާލް 1440

 

03 ޖުލައި 2019
ހޯދާ