ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޮސްޕިޓަލްގެ ލަކުނޑި ދޮރުތަކާއި ދޮރުފަތްތައް މަރާމާތު ކުރުން

 

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ތ.ވޭމަންޑޫ، ދިވެހިރާއްޖެ

`

                                  

 

 

(IUL)TAH-D/TAH/2019/5ނަންބަރ:

 

                                    އިޢުލާން

 

                  މިހޮސްޕިޓަލްގެ ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްއެދި ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)TAH-D/TAH/2019/04 އިޢުލާނާއި

ގުޅިގެން ވާދަ ކުރާނެ ތިންފަރާތެއް ނެތިގެން، އެއިޢުލާނު ބާޠިލްކޮށް އަލުން ފުރުޝަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތައް 1 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުން

ފެށިގެން 07 ޖުލައި 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި ހޮސްޕިޓަލްގެ އޮފީސް ރިޝެޕްޝަން އަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ސޯސަންމަގު )

ރިޝެޕްޝަން އަށް ހެދުނު 9.00 އިން 13.00 އާއި ދޭތެރޭ ވަޑައިގެން ރެޖިސްޓްރީ ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރެޖިސްޓަރ ވުމުން ސޮފްޓްކޮޕީ

ފޯމެޓްގައި ( ސީޑީ ) ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.  އަދި 9 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު ހެދުނު 10.00 ގައި ޕްރިބިޑް ސެޝަންއެއް މި ހޮސްޕިޓަލް އާއި މިނިސްޓްރީ

އޮފް ހެލްތް ( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ސޯސަންމަގު ) ގައި އޮންނާނެއެވެ.

                އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 16 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10.00 ގައި  މި ހޮސްޕިޓަލް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

( ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގ ސޯސަންމަގު ) ގައި އޮންނާނެއެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ސާފުުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެވަޑައި ގަންނަވާނަމަ

09 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެދުނު 10.00 ގެ ކުރިން procurement@health.gov.mvއަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. އަދި ރެޖިސްޓަރ

ކުރަން ވަޑައި ނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަން ވަޑައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 

                  އިޙްތިރާމްގަބޫލްކުރެއްވުންއެދެމެވެ.            

                   1  ޖުލައި  2019

 

 

 

  މިދުހަތު ނާސިރު

     މެނޭޖަރ ހެލްތުސާރވިސަސް

01 ޖުލައި 2019
ހޯދާ