މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

`

 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

            އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                          ނަންބަރު: IUL)303-AS/2019/43)             

 

އިޢުލާން

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން ހޯދުން

 

                   ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

                   ވީމާ، ސީނުގެ މި ގޯތީގެ ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، އެކަން 04 ޖުލައި 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން، ލިޔުމަކުން މި އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.            

                   ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

                  01 ޖުލައި   2019              

                  28 ސައްވާލު 1439

 

01 ޖުލައި 2019
ހޯދާ