މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓް ނެގުމާއި ގުޅޭ

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ         

             އުނގޫފާރު، ދިވެހިރާއްޖެ                             ނަންބަރު: (IUL)303-AS/2019/42             

އިޢުލާން

 

ރައްޔިތުންގެ ސިއްރު ވޯޓް ނެގުމާއި ގުޅޭ

 

           އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި މިކައުންސިލުން ހިންގަމުންދާ އިންޖީނުގެ، ނަރުދަމާ، އަދި ފެނުގެ ނިޒާމްގެ އިތުރުން ކުނިކޮށި އުނގޫފާރު ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގާނީތޯ ނުވަތަ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކުރާނީތޯ  ބެލުމަށް އުނގޫފާރުގައި ރައްވެހިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސިއްރު ވޯޓްގެ ވޯޓާރސް ލިސްޓް އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ ނޯޓިސްބޯޑްގައި އާންމުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަދަންނަވަމެވެ.

              ވީމާ، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 01 ޖުލައި 2019 (މާދަމާ) 14:00 ގެ ނިޔަލަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

                         ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

                         30 ޖޫން 2019              

 

                                                        އަބްދުންނާޞިރު ޢަލީ                                                  

                                                        (ކައުންސިލްގެ ރައީސް) 

30 ޖޫން 2019
ހޯދާ