ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮތޯރިޓީގެ އިމާރާތް ސާފު ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީ ހިންގަމުން ގެންދާ  ހ. އޯކިޑް 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ 01 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފޮޅާ ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 04 ޖުލައި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 08 ޖުލައި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރުކުރި 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ދެވޭނީ ހަމައެކަނި މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިއޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 3014126 ނުވަތަ 3014104 ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިއޮތޯރިޓީ ހިނގަމުންދަނީ އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގައި ހުންނަ، ހ. އޯކިޑް، ގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ.

 

24 ޝައްވާލް 1440

27 ޖޫން    2019

27 ޖޫން 2019
ހޯދާ