ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮއް ބެލެހެއްޓުން

އިޢުލާން

ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ މަގުބައްތިތައް މަރާމާތުކޮއް ބެލެހެއްޓުން

     މިރަށު އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދުތަކާއި، މަގުތަކުގައި ޖަހާފައިވާ މަގު ބައްތިތަކުގެ ތެރެއިން ހަލާކުވެފައި ހުރި ބައްތިތަކާ، އަނދައިގެން ބަދަލްކުރަންޖެހޭ ބައްތި ތައް  މިއިދާރާއިން ތަކެތި ދިނުމުން  ރަގަޅުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮއްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުންތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށްމި އިދާރާއަށްވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތުސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށްދުރުވާ ފަރާތްތަކުން، އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

2 ޖުލައި 2019 (އަންގާރަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

11 ޖުލައި 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

      އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                 23 ޝައްވާލް 1440

                 26  ޖޫން   2019

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ