ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ، ވޭނަކާއި ޑަބަލް ކެބް ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސްއަށް، ތިރީގައި މިވާ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ، ވޭނަކާއި ޑަބަލް ކެބް ޕިކަޕެއް  ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައި ނުވާތީ، އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

 

:Van

NISSAN / TOYOTA

:Brand

Reconditioned

:Condition      

After2015

:Year of Manufacture  

 

 

Double Cab Pickup

TOYOTA Hilux SR5 Workmate 2.4L Diesel SP MAN

:Brand / Model

Reconditioned

:Condition

After2015

:Year of Manufacture

 

ވީމާ، ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 02 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް، އެސްޓީއޯ އައިފާނު ބިލްޑިންގގެ 4 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިކުންފުނީގެ މައި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު، 09 ޖުލައި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ގަޑިއަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3331457 ނުވަތަ 3331456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ purchasing@fuelmaldives.net އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

26 ޖޫން 2019
ހޯދާ