ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރު ފަރާތު ފާރު ރޭނުން

އިޢުލާން

މިއިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ފާރު ރޭނުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

25 ޖޫން 2019
ހޯދާ