މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019

 

 

އިޢުލާން

"ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019" އަށް ބައިވެރިން ހޯދުމާ ގުޅޭ

         

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި، އުގައިލް ފައުންޑޭޝަން ގުޅިގެން "ޔޫތު ޓެކް ފެއަރ 2019"ގެ ނަމުގައި ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް ފެއަރއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ މިފެއަރގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާނާއެކު އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު އަދި ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

22 ޝައްވާލު 1440

25 ޖޫން 2019
ހޯދާ