ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބެލުން

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

      ހއ.ތުރާކުނު، ދިވެހިރާއްޖެ.

އިޢުލާން  

 ދައުލަތުގެ އޮފީހަކުން މުދައު ބޭނުންވޭތޯ ބެލުން

     ތިރީގައި މިދަންނަވާ މުދަލަކީ ބައުވެ ޙަލާކުވެފައިވާ މުދާ ކަމަށްވާތީ، ދައުލަތުގެ މުދާ އެއްއޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބައުވެ ހަލާކުވެގެން ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވެން ނެތް ދައުލަތުގެ މުދާ، ނީލަންކިއުމާއި، ނައްތާލުމާއި ގުޅޭ އުޞޫލުގެ 2 ގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން ބޭނުންވޭތޯ ބެލުމަށް އާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރަމެވެ.

       ވީމާ، ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އެތަކެތި ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިކޯޓަށް 10:00 އާއި 13:30 އާ ދެމެދު ވަގުތެއްގައި ވަޑައިގެން ބެއްލެވުމަށްފަހު، ބޭނުންވާތަކެތި މިއަދު (18 ޖޫން 2019) ން ފެށިގެން 07 ދުވަސް ތެރޭގައި ލިޔުމަކުން އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

އަދަދު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

އިންވެންޓްރީ ނަންބަރު

ތަކެތިހުރި ކޯޓް

ކޯޓަށް ތަކެތި ލިބުނު ތާރީޚް

އަގު (ނީލަމުގައި ވިއްކޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އަގު)

މިހާރުގެ ކޮންޑިޝަން / ޙާލަތު

01

އެއަރކަންޑިޝަން ހިޓާޗީ 12000BTU

A1-MC-2011-04-41-01

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

24-10-2011

35.00

ޙަލާކުވެފައި

02

އެއަރކަންޑިޝަން ހިޓާޗީ 12000BTU

A1-MC-2017-04-41-03

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

16-04-2017

100.00

ޙަލާކުވެފައި

03

ފާރުގަހަރުކުރާ ގަޑި (JIEQI CLOCK)

A1-MC-2015-02-11-05

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

17-11-2015

5.00

ޙަލާކުވެފައި

04

ރޭޑިޔޯ (ޕެނަސޮނިކް)

A1-MC-2002-04-46-02

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

06-06-2002

10.00

ޙަލާކުވެފައި

05

ބައިސްކަލް (އޮރެންޖު)

A1-MC-2017-05-01-08

ހއ. ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

16-01-2017

50.00

ޙަލާކުވެފައި

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                  18 ޖޫން 2019   

                                            

18 ޖޫން 2019
ހޯދާ