ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު މަރާމާތްކުރުން

ނަންބަރު: 53/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ގއ.ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު މަރާމާތް ކުރުން

 

ގއ.ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓު މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު 14/2019/(IUL)P2C އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ޝީޓަށް ބަދަލުގެންނަށް ޖެހުމުން އެއިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 17 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:45 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ ގއ.ދެއްވަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 20 ޖޫން 2019 ވާ ބްރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:45 އަށް މަޢުލޫމާތު ނެންގެވި ކޯޓަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ.

13 ޖޫން 2019
ހޯދާ