މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ ގރ-01

މަޤާމު:  މެއިންޓެނަންސް އޮފިސަރ ގރ.1

 1

 ބޭނުންވާ އަދަދު:  

 ޕްރޮޑަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ޑިޕާރޓްމަންޓް / ކ. ތިލަފުށި

 މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ތަން:

 އަސާސީ މުސާރަ: 4200.00ރ

 ފުޑް އެލަވަންސް: 1800.00ރ

 އެޓެންޑެންސް އެލަވަންސް: 2000.00ރ

 ފެރީ އެލަވަންސް: 636.00ރ

 އަދި އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާ   ލިބޭނެއެވެ.

 ޕެންޝަން: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިން ޕެންޝަނަށް ފައިސާ   އުނިކުރެވޭނެއެވެ

 މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް:

 ޖީ.ސީ.އީ އޯލެވެލް އިން މަދުވެގެން 03 މާއްދާއިން ފާސްވެފައިވުން ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި   ދާއިރާއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ ލެވެލް 3 ގެ ސަނަދެއް   ހާސިލުކޮށްފައި ނުވަތަ  މަޤާމުގެ   މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 3 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ   ލިބިފައިވުން.

 ވަޒީފާއަށް ފަރުވާތެރި، ގިނަވަގުތު މަސައްކަތުގައި އުޅެވޭ ހީވާގި މީހެއްކަމުގައިވުން

 18 – 45 އަހަރާއި ދެމެދު

 ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު

 ޕްރޮޑަކްޝަން ޑިޕާރޓްމަންޓުގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީޒް އާއި، އިކުއިޕްމެންޓްސްގެ މަރާމާތުތައް ބަލައި   މަރާމާތު ކުރުވުން.

 މެއިންޓެނަންސް މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ މަސައްކަތްތައް ކުރުން. 

 މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 ވަޒީފާއަށް އެދޭ ފޯމު (މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ވެބްސައިޓުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.)

 ޕޮލިސްރިޕޯޓް 

 ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ

 ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓުފިކެޓުތަކުގެ ކޮޕީ 

 ކުރިން ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

  19 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން

 ސުންގަޑި:

 މަޤާމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންޓަވިއު އަށް ކިޔޭނީ ހަމައެކަނި ޝޯޓްލިސްޓު ކުރެވޭ   ފަރާތްތަކަށެވެ. ޝަރުޠު ހަމަނުވާ ފަރާތްތަކާއި ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ ހުށަހެޅުންތައް ބާޠިލު   ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެޕްލިކޭޝަން ފޮނުވާނީ:

ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 21-02 އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ، – 2 ވަނަަ ފަންގިފިލާ

އޯކިޑްމަގު، މާލެ

ފޯން: 3335614   ފެކްސް: 3335615

އީމެއިލް:career@maldivegas.com

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ