ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރަޖިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
4 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް

    މިޑިޕާޓްމަންޓަށް 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގަތުމަށް ކުރި ނަންބަރު  IUL)133AS/133/2019/7) އިޢުލާނުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގައި ކުށެއްއޮތުމުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

    ވީމާ 04 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ވިއްކެވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 19 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 26 ޖޫން 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:00 އަށް މިޑިޕާޓްމަންޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ