ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުކޮނެ ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ކޭބަލް ވަޅުލުން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުމަށް މަގުކޮނެ ފައިބަރ  އޮޕްޓިކް ކޭބަލް ވަޅުލަދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00  އަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ޢިމާރާތަށް (64 ނަންބަރ ކޮށި، ކަލާފާނު ހިނގުން) ހާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފަހު، 25 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

ކަލާފާނު ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3344000

އީ-މެއިލް:  procurement@ncit.gov.mv

 

‏09 ޝައްވާލް 1440

‏12 ޖޫން 2019

 

 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ