ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީ ސަރވިސް ސެންޓަރ އަށް ހަދަން ގެނެސްފަ ހުރި ތަކެއްޗާއިބެހޭ

މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެނެސް ނުގެންގޮސް ހުރި ތަކެތި

 

ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓަކީ އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް  ޖެނުއަރީ 2016 އިން ޑިސެންބަރ 2018 ގެ ނިޔަލަށް ކަސްޓަމަރުން  މަރާމާތު ކުރުމަށް ގެނެސް، އަނބުރާ ނުގެންގޮސް މިތަނުގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓެވެ.

ވީމާ، މިލިސްޓުގައިވާ ތަކެތި އޭގެ ވެރިފަރާތުން 24 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެސް.ޓީ.އޯ ސަރވިސް ސެންޓަރަށް ދުރުވެ ތަކެއްޗާ ޙަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް އެދެމެވެ. މިތާރީޚުގެ ފަހުން ނުގެންދަވާ ހުރި ތަކެތި ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞޫލުގެ މަތިން ނައްތައިލެވޭނެ ވާހަކަ ހިތާމަޔާއި އެކު ދެންނެވީމެވެ.

މިތަކެއްޗާއި ޙަވާލުވެލެއްވުމަށް ދުރުވާއިރު އެސްޓީއޯ ސަރވިސް ސެންޓަރއިން ދޫކޮށްފައިވާ ސާރވިސް މެމޯ / ސްލިޕްކޮޅު ގެންނެވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3012494 ނުވަތަ 3012495 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 ޖޫން 2019

 

 

 

 

 

 

 

12 ޖޫން 2019
ހޯދާ