މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
"Firewall with Licenses" ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ

އިޢުލާން

  

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ލައިސެންސް ހޯދަން ބޭނުން ވެގެން 22 މޭ 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/39) ފުރަތަމަ އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ ދެންނެވުނު ތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

  •  Check Point License (2 nos) or Equivalent Firewall with Licenses

 

ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

16 ޖޫން 2019

އާދީއްތަ

15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން

19 ޖޫން 2019

ބުދަ

15:00

 

 

 

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 , 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

08 ޝައްވާލް 1440

 

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ