މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
"Software Assurance or subscriptions" ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

 

މި އޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ލައިސެންސް ހޯދަން ބޭނުން ވެގެން 28 މޭ 2019 ގައި ކުރި ނަންބަރު IUL)220-AS/1/2019/44) އިޢުލާނުން ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ތަކެތީގެ ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ބަދަލު އައިސްފައި ވާތީ ދެންނެވުނު އިޢުލާނު ބާތިލުކޮށް އެތަކެތި ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.    

 

Software Assurance or subscriptions for

  • Windows Server
  • Exchange Server Enterprise
  • Exchange Server Standard

.ވީމާ މި ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މި ދަންނަވާ ތާރީޚުތަކުގައި މި އޮތޯރިޓީގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ

  ތާރީޚު ދުވަސް ވަގުތު
 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން 17 ޖޫން 2019 ހޯމަ 15:00
އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން 20 ޖޫން 2019 ބުރާސްފަތި 15:00

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސެޝަނުގައި ބައިވެރިވެވައިޑަގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ޓެލެފޯން ނަންބަރު : 3339513 ، 3019611 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

     08 ޝައްވާލް  1440

 

 

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ