މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައި ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

މިމިނސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތިރީގައިމިވާ އޮފިސްތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ފެޑް ސެންޓަރ / ހުޅުމާލެ
  • މެރައިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ/ މާލެ
  • ފިޝަރީޒް ޓްރެއިންގް ސެންޓަރ / ވިލިމާލެ

ވީމާ، މިމަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 18 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މިއޮފީހަށް (ވެލާނާގެ 7 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް) ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

އިތުރު މަޢްލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3339211/3339239 ނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ