ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ތިރީގައިވާ ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  1. ލިޔެލާޖެހި ވާސް
  2. ލިޔެލާޖެހި ދަޅާއި ކުރަނޑި
  3. ދަޢުވަތުކާޑު ލާ ދަޅު، ލިޔެލާޖެހި (ސްޓޭންޑާއެކު)
  4. ތުނޑުކުނާ

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 16 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޖޫން 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

8 ޝައްވާލު 1440

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ