ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ހަދިޔާ ބަންދުކުރާ ފޮށި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

ހަދިޔާ ބަންދުކުރާ ފޮށި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ތިރީގައި މިވާ ތަކެތި ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  1. ލިޔެލާޖެހި އެއްޗެހި ބަންދުކުރާފޮށި
  2. ކުނާ ބަންދުކުރާ ފޮށި
  3. އަސާ ބަންދުކުރާ ފޮށި
  4. ދޯނި ބަންދުކުރާ ފޮށި

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 16 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޖޫން 23 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

8 ޝައްވާލު 1440

11 ޖޫން 2019
ހޯދާ