ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބައްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ތަން ޒީނަތްތެރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާނު

މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ތަން ޒީނަތްތެރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، ބާއްވަވާ ރަސްމީ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ތަން ޒީނަތްތެރި ކޮށްދީ، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ ސެޓްއަޕް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން، 2019 ޖޫން 12 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، 2019 ޖޫން 20 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

6 ޝައްވާލު 1440

09 ޖޫން 2019
ހޯދާ