ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

ނަންބަރު: 51/2019/(IUL)P2C

އިޢުލާން

 

ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް

 

ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓުގެ ކޯޓުރޫމުގެ ބެކްޕެނަލް ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރެވުނު ނަންބަރު 43/2019/(IUL)P2C އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެސްޓިމޭޓް ލިބިފައިނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.  

 

ވީމާ، އަމިއްލަތަކެތީގައި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 11 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ނުވަތަ ބޭނުންފުޅުވާ މިއަތޮޅުގެ މެޖިސްޓްރޭޓު ކޯޓަކަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު 18 ޖޫން 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މަޢުލޫމާތު ނެންގެވި ކޯޓަކަށް ވަޑައިގެން އެސްޓިމޭޓު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އެސްޓިމޭޓުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އެސްޓިމޭޓުތައް ބަލައިނުގަނަވޭނެ ވާހަކަދެންނެވީމެވެ. 

02 ޖޫން 2019
ހޯދާ