މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިރާސާ2(ހުރާފެރީދޯނީ)ގެ އެންޖިން މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުން

ދިރާސާ 2(ހުރާފެރީދޯނި)ގެ އެންޖިން މޭޖަރއޯވަރހޯލްކޮށް މަރާމާތުކުރުން

                      ކ.ހުރާ ކައުންސިލުން ބަލަހަށްޓަމުން ގެންދާ ރައްޔިތުންގެ ފެރީދޯނި ދިރާސާ2ގެ ޔަންމާރ އިންޖީނު މޭޖަރ އޯވަރހޯލް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.ވީމާ 30 މެއި 2019(ބުރާސްފަތިދުވަސް) ދުވަހުގެ 12:00 ށް ހުރާކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ފަހު 3 ޖޫން 2019(ހޯމަދުވަހުގެ) ދުވަހުގެ 13:00 ށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.އަދި މަޢުލޫމާތު ދޭދުވަހު އިންޖީނު ބައްލަވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް  އެއިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދެވޭނެއެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                               

                       

29 މޭ 2019
ހޯދާ