މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ މާބަލް ސާފުކުރާ ބެޓެރި ކެބެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

މާބުލް ސާފުކުރާ ބެޓެރި ކެބް ހޯދުމަށް

މިމިނިސްޓްރީއަށް މާބުލް ސާފުކުރާ ބެޓެރި ކެބެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.                                         

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 3 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:00  މިމިނިސްޓްރީއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިއުލާނާއި އެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. ބީލަމާއި ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ މާއުލޫމާތެއް ވާނަމަ 02 ޖޫން 2019 ގެ 12:00 ގެ ކުރިން procurement@islamicaffairs.gov.mv އަށް މެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3020239 ފޯނަށެވެ.

                           23   رَمَضَان  1440

28 މޭ 2019
ހޯދާ