މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 2 ޕިކަޕު ގަންނަންބޭނުންވެއެވެ. (ތިންވަނަ އިއުލާން)

އިޢުލާން

މިކުންފުނިން 22 މެއި 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު (MGPL-I/PD/2019/08) ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 2 ޕިކަޕު ގަންނަންބޭނުންވާތީވެ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 09 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މޯލްޑިވްސް ގޭސް ހެޑް އޮފީސް އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 13 ޖޫން 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 10:00 ގެ ފަހުން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނެތް ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް procurement@maldivegas.com އީމެއިލްއަށް ސުވާލުތައް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 

28 މެއި 2019،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

                                     28 މޭ 2019

28 މޭ 2019
ހޯދާ