މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ އަތޮޅާއި އދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ކައްކާގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގޭސް އެޖެންޓުން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

 

ލ އަތޮޅާއި އދ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކަށް ކައްކާގޭސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގޭސް އެޖެންޓުން ބޭނުންވެއްޖެ.

   މީގެ ކުރިން މިކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ ޢިޢުލާނަށް މާބޮޑު ތަރުޙީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ އަލުން މި ޢިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިކުންފުނީގެ ގޭސް އެޖެންޓުންގެ ގޮތޮގައި ލ އަދި އދ އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ގޭހުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް (ކޮންމެ ރަށަކުން 1 އެޖެންޓް ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ގޭސް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރާތެއް) ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މިކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންތައްތައް ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  1. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ގޭސް ޑެލިވަރ ކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން.
  2. ރަށްރަށުގައި ގޭސްވިއްކާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން އަދި ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް.
  3. އަމިއްލަ ވެހިކަލް ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅުއްވާނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު.

އަދި ކަނޑުދަތުރު ފަތުރުކުރާ އަމިއްލަ އުޅަނދުފަހަރު ގެންގުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށާއި، ރަށުގައި ފަސޭހައިން ގޭގެއަށް ޑެލިވަރީ ކޮށްދެވޭނެ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

27 މޭ 2019
ހޯދާ