ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕާކް ހެދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރުފަރާތު ޕާކް ވަށާފާރު ރޭނުން

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕާކްގެ ވަށާ ފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތާރީޚަށް ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،

ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް، މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަންދާސީ ހުށަހެޅުމަށް ދުރުވާ ފަރާތްތަކުން،

އެފަރާތެއްގެ އައިޑީކާޑުގެ އަސްލު ގެންނަންވާނެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް

30 މެއި 2019 (ބުރާސްފަތި) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

3 ޖޫން 2019 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ އެއްވެސް ފަރާތްތެއްގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.

                      17 ރަމަޟާން 1440

                      22 މެއި     2019

 

 

                                                                އިސްމާޢީލް ޙަނީފް

                                                         ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅު ކައުންސިލްގެނާއިބްރައީސް

22 މޭ 2019
ހޯދާ