މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 2 ޕިކަޕު ގަންނަންބޭނުންވެއެވެ.

މި އިޢުލާންވަނީ 29 މޭ 2019 0905 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


އިޢުލާން

މިކުންފުނިން 21 މެއި 2019 ގައި ކުރި އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

މިކުންފުނީގެ ބޭނުމަށް 2 ޕިކަޕު ގަންނަންބޭނުންވާތީވެ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށް އެކަމަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

ބޭނުންވާ އަދަދު:

350 ކިލޯގެ ( އެލް.ޕީ.ޖީ ފިއުލްޑް އަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. ) ބޭނުންވާ އަދަދު 01

02 ޓަނުގެ ( އެލް.ޕީ.ޖީ ފިއުލްޑް އަށް އިސްކަންދެވޭނެއެވެ. ) ބޭނުންވާ އަދަދު 01  

ބްރޭންޑް: Toyota Dyna, Hijet, Nissan Atlas, Mitsubishi Canter

އުފެއްދި ތާރީޙް: 2014 ނުވަތަ އެއްއައްވުރެ ފަސް

މައިލޭޖް: 50,000 KMދައް    

މާރކްސް ދެވޭނޭގޮތް:

އަގު

70%

ކޯޓޭޝަން އަގު

 

ޕްރޮޕޯސަލް

15%

ޑެލިވަރީ ކުރެވޭނޭ މުއްދަތު

 

 

އާފްޓާރ ސޭލްސް ސާރވިސް

15%

ވެހިކަލް އުފެއްދި ތާރީޙް

ވޮރެންޓީ

ޢާފްޓާރ ސޭލަސް ސާރވިސް

 

ޖުމްލަ

100%

                                        

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 29 މެއި 2019 ވަނަދުވަހު 11:00 ގެ ކުރިން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބް ހުށަހަޅާނީ މޯލްޑިވް ގޭސް ހެޑްއޮފީސް ( އެސް.ޓ.ީ.އޯ ޓްރޭޑްސެންޓާރ 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ ) އަށް، މެއިލް ކުރައްވާނަމަ azim@maldivegas.com, procurement@maldivegas.com  އަށްށެވެ.  

 

ނޯޓް:

  • މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނޫން ކޯޓޭޝަންތައް ބާތިލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޙްތިޔާރު މޯލްޑިވް ގޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު މި ޢިއުލާން ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ބާތިލްކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު މިކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
  • މި ޢިއުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3335614 މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮކިއުމަންޓް ޑިޕާރޓްމެންޓް އަށެވެ.

 

22 މެއި 2019،

އެސް.ޓީ.އޯ ޓްރޭޑް ސެންޓަރ،# 02-21  (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އޯކިޑް މަގު

މާފަންނު

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން:3335614

22 މޭ 2019
ހޯދާ