ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮޅުމަޑުލު ޓްރެއިނިނގ ސެންޓަރ ކުއްޔަށް ދިނުން

އިޢުލާން

 

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ " ކޮޅުމަޑުލު ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 " ކުއްޔަށް ދިނުމަށް މި ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވާތީ " ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 "

ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިއުލާން ކުރަމެވެ. ކުއްޔަށް ހިފާފަރާތުގެ މަޤްޞަދެއް ކަމުގައިވާންޖެހޭނީ ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމެވެ.

ވީމާ، ކިޔަވައިދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް " ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ 2 " ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވެ ލައްވާ ފަރާތްތަކުން ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި މަޢުލޫމާތު

ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑީގައި ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާނެ ގަޑިއާއި އަދި ބިޑް ހުށަހަޅުއްވާނެ ގަޑީ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 7846025 ނަމްބަރަށެވެ. ކަނޑައަޅުއްވާ މެއިލްއަކަށް މަޢުލޫމާތު މެއިލްކުރެވޭނެއެވެ. ރަށުން ބޭރު

ފަރާތްތަކަށް މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބިޑް ހުށަހެޅޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާނީ   planning@thaa.gov.mv  މެއިލްއަށެވެ. 

ތަފްޞީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން

26  މެއި  2019  އާދީއްތަ

11:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

02  ޖޫން  2019  އާދީއްތަ

11:00

                                14 ރަމަޟާން  1440

                                19   މެއި   2019

 

ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

ކައުންސިލް ރައީސް

19 މޭ 2019
ހޯދާ