ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމާއި ކޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމާއި ކޯޓުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން :

ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުމާއި ތިނަދޫ ކައުންސިލަށް ދަޢުވާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގައި ޖަވާބުދާރީވުމާށް ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔުންތައް ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 06 މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ހޯދުމަށްޓަކައި  މި އިދާރާއިން 5 ވަނަ ފަހަރަށް ކުރި އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL)415/415/2019/43) (18 މާރިޗު 2019) ކުރި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޓެންޑާރ ކޮމެޓީއިން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޕޯސަލް ތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

22 މެއި 2019   

ބުދަ

10:00 (ހެދުނު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

26 މެއި 2019

  އާދިއްތަ   

12:45(މެންދުރު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

19 މޭ 2019
ހޯދާ