އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން

ނަންބަރު: A)AC-2019/183)

އިޢުލާން

2019 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުން

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ތެރެއިން، 28 ނޮވެންބަރ 2018 ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރި ދުވަސް) އާ ހަމައަށް 10000 މެމްބަރުން ހަމަވާ 4 ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 26,278,073 ( ސައްބީސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އަށްހާސް ހަތްދިހަ ތިން ރުފިޔާ) ރުފިޔާ ޕާޓީގައި މެމްބަރުން ތިބި ނިސްބަތުން ބެހުމުން ޕާޓީއަކަށް ލިބޭ ޢަދަދު އާންމުކޮށް އިޢުލާނުކުރަމެވެ. ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނީ ސިޔާސީ ޕާޓިގެ ޤާނޫނުގެ 36 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާޢުތައް ފުރިހަމަކޮށް މިކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޕާޓީތަކަށެވެ. އަދި މި ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ކޮމިޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއްވާނަމަ އެފައިސާ އުނިކުރެވޭނެކަން އަންގަމެވެ.

ޕާޓީ އަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ (ރުފިޔާ)

ފައިސާ ބެހުމުންބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު

2018ޑިސެމްބަރ 31 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރުން ތިބި
 ޢަދަދު

28ނޮވެންބަރު 2018 ގެ ނިޔަލަށް މެމްބަރުންތިބި ޢަދަދު

ނަން

#

 
 

12,809,191.09

233.11

54950

29663

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ

1

 

2,059,960.36

233.11

8837

10388

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

2

 

9,377,167.06

233.11

40227

48240

ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

3

 

2,031,754.50

233.11

8716

10672

މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް

4

 

26,278,073.00

 

112730

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ރަމަޟާން 1440

16 މޭ 2019
ހޯދާ