ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސެންޓަރުގެ ކެންޓީން ހިންގުމާއިބެހޭ

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)CHSE-SMT/1/2019/3

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ކެންޓީން ހިންގައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)CHSE-SMT/1/2019/1 އިޢުލާނާ އެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިވާ ނުވާތީ، މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 2019 މެއި 20 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 2019 މެއި 22 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 9:30 ގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.
  2. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 28 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަންގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.
  3. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން

ލިލީ މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.

ފޯން:  3321330

އީ-މެއިލް: admin@chse.edu.mv

 

10 ރަމަޞާން 1440

 15  މެއި  2019

15 މޭ 2019
ހޯދާ