އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުމަތީ ލައިޓްތައް މެއިންޓެނެންސް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

c

Secretariat of the Bodufolhudhoo Council, North Ariatholhu

 

 

 

Bodufolhudhoo, Rep. of Maldives

 

`

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފޮޅުދޫ ކައުންސިލް ގެ އިދާރާ                         

ބޮޑުފޮޅުދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                   

 

 

 

                                 

                                                 

                                              

                                                     ނަމްބަރު: (IUL)343/343/2019/48

 

އިޢުލާން

 

މަގުމަތީ ލައިޓްތައް މެއިންޓެނެންސް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

         އ.އ.ބޮޑުފޮޅުދޫ މަގުލައިޓްތައް މެއިންޓެނެންސްކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

         ވީމާ،  މިކަމަށް ޝައުޤު ވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 23 މެއި 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 12:45 ގައި، ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރަން ވަޑައިގަތުމަށްފަހު 2 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:45 ގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބިޑް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

          މިކަމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޤާބިލްފަރާތެއް ހޮވައި 1 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެފަރާތާއި އެކު އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަވައިލެވޭނެއެވެ.  

 

           ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                   10 ރަމަޟާން 1440  

                   15   މެއި   2019

15 މޭ 2019
ހޯދާ