މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓޭޝަން ބޭނުންވެއްޖެ

            ކޯޓޭޝަން ބޭނުންވެއްޖެ:

        

މަސްޖިދު މޫސާ ޢަލީގެ ފާޚާނާ އަދި ފެންހިންދާނިޒާމަށް މައްސަލަ ދިމާވުމާއިގުޅިގެން އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް އެދިލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 މެއި 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 21 މެއި 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

15 މޭ 2019
ހޯދާ