އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސ. ހިތަދޫ ރާޒްދާންއާއި ހަޒްވިއު ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

މިދަންނަވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީތައް ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައިދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީތަކާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 23 މޭ 2019 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

#

އަވަށް

ގޭގެ ނަން

ރަޖިސްޓަރީގެ ބާވަތް

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

1

ސ. ހިތަދޫ

ރާޒްދާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

2014/67

2

ސ. ހިތަދޫ

ހަޒްވިއު

ޢިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1287

10 ރަމަޟާން 1440ހ.

15 މޭ 2019
ހޯދާ