އިހައްދޫ ސުކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް އެދި.

   ނަންބަރު: GS-215/IUL/2019/27

                                                   ތާރީޚް: 15 މެއި 2019

އިޢުލާން

        

 

 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް.

            މި ސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  

           މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކުންފުނިތަކާއި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި، ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެކަންޏެވެ. އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ނަމުގައި ކުރިމަތި ނުލެވޭނެއެވެ.   

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

21 މެއި 2019 އަންގާރަ 

ގަޑި: ހެނދުނު 10:30

އަގު ހުށަހެޅުން

26 މެއި 2019 އާދީއްތަ

ގަޑި: ހެނދުނު 10:30

 

           މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަގު ހުށަނޭޅޭނެއެވެ.

 

މުޙައްމަދު ނަޒީލް   

  ޕްރިންސިޕަލް    

15 މޭ 2019
ހޯދާ