ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން 7 ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އިޢުލާން

ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން 7 ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

ގދ. ތިނަދޫ ޒޯން 7 ސްޓޭޑިއަމް މަރާމާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

 

މަޢުލޫމާތު ސާފްކުރުން

20 މެއި 2019   

ހޯމަ

12:45(މެންދުރު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

26 މެއި 2019

  އާދީއްތަ    

12:45(މެންދުރު)

ގދ.ތިނަދޫ

ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

          

    މި މަސައްކަތަށް އަންދާސީ ޙިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

13 މޭ 2019
ހޯދާ