އިހައްދޫ ސުކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް އެދި ކުރި އިޢްލާން ބާޠިލްކުރުން

   ނަންބަރު: GS-215/IUL/2019/26

                                                   

އިޢްލާން  ބާޠިލްކުރުން

          

މި ސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢްލާން ބާޠިލްކުރުން.

__________________________________________________________________

 

           މި ސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް 10 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ހޯދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢްލާން ނަންބަރ (GS-215/IUL/2019/24، 02 މެއި 2019 ) އަށް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދެއްވާފައި ނުވާތީ މިދެންނެވުނު އިޢްލާން މިވަނީ ބާޠިލް ކުރެވިފައެވެ.

13 މެއި 2019

 

          

                                                              މުޙައްމަދު ނަޒީލް

                                                                   ޕްރިންސިޕަލް   

13 މޭ 2019
ހޯދާ