އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފެނާއި ފާޚާނާގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން

  1. މި ސްކޫލްގެ ފެނާއި ފާޚާނައިގެ ނިޒާމަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް، މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރ AS-B/IU/2019/37 (3 މާރިޗު 2019) އިއުލާނަށް ހުށައެޅުނު އަންދާސީ ހިސާބުގެ އަގުތައް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެ އިއުލާނު ބާތިލުކޮށް، އަލުން ބީލަން ހުށައެޅުމަށް މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ  ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

2. މިބީލަމާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުން 2019 މެއި 13 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10.00 ގައި މި ސުކޫލުގައި އޮނާނެއެވެ.

3. ބިޑް ހުށައެޅުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

5. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީގަޑީގައި 3323247 ށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

6. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑްތައް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

 

3 ރަމަޟާން 1440

08 މޭ 2019
ހޯދާ