މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާއި ބެހޭ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހު ފިޠުރު ޒަކާތު ފައިސާ ބަލައިގަތުން 02 ރަމަޟާން 1440، 07 މެއި 2019 ން ފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1440، 02 ޖޫން 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް، ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 09:30 ން މެންދުރުފަހު 12:00 ށް މިއިދާރާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ދައްކަވަންޖެހެނީ 2.4 ކިލޯގެ ހަނޑުލުގެ ނުވަތަ ފުށުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއެވެ.

ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ބޮލަކަށް ދައްކަވަންޖެހޭ ޢަދަދު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

އާދައިގެ  ހަނޑޫ

ތައިލެންޑް  ހުދު ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ ހަނޑޫ

ރަތް ހަނޑޫ

އާދައިގެ ފުށް

އާޓާ ފުށް

-/12ރ (ބާރަ ރުފިޔާ)

-/48ރ (ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ)

-/85ރ (އަށްޑިހަ ފަސް ރުފިޔާ)

-/72ރ (ހަތްދިހަ ދެ ރުފިޔާ)

-/10ރ (ދިހަ ރުފިޔާ)

-/54ރ (ފަންސާސް ހަތަރު ރުފިޔާ)

 

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

07 މޭ 2019
ހޯދާ