އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޑައިމަންޑް ޖުބުލީގެ ލޯގޯޖެހި މެޑަލް ތައްޔާރު ކުރުން

  1. މި ސްކޫލްގެ ޑައިމަންޑް ޖުބުލީގެ ލޮގޯޖެހި ޓީޝާޓާއި މެޑަލް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ކުރި  މި ސްކޫލުގެ ނަނަބަރ AS-B/IU/2019/13 (31 ޖެނުއަރީ 2019) އިއުލާނަށް ހުށައެޅި ބީލަންތަކުގައި ސައްހަ 3 ބީލަން ނެތުމުގެ ސަބުން އެ އިއުލާނު ބާތިލު ކުރަމެވެ.އަދި އަލުން ޑައިމަންޑް ޖުބުލީ ލޯގޯ ޖެހި މެޑަލް ހެދުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

2. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ  2019 މެއި  12 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 10.00 ގައި މި ސްކޫލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

3. ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2019 މެއި 14 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި މިސްކޫލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައެވެ.

4. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

5. ޕްރީ ބިޑް މީޓިންގ ގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލަގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

6. އިތުރު މައުލޫމާތު ތިރީގައި ވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެ އެވެ.

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް

ޗާންދަނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ފޯން: 3325762، 3323247

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: admin@aminiya.edu.mv

 

1  ރަމަޟާން   1440

06 މޭ 2019
ހޯދާ