އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތައް

އިޢުލާން

މިއަހަރުގެ ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން 02 ރަމަޟާން 1440(07 މެއި 2019)އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1440 (02 ޖޫން 2019) އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިއަލަށް ކޮންމެދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 9.30އިން މެންދުރު 12.00އަށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމުގެ އިންތިޒާމް އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށު އޮފީސްތަކުގައި ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އައްޑޫސިޓީގެ އަވަށްތަކުން ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތައް މިދަންނަވަނީއެވެ.

އާދައިގެ ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

-/12ރ (ބާރަ ރުފިޔާ)

ތައިލެންޑްގެ ހުދު ހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

-/30ރ (ތިރީސް ރުފިޔާ)

ބާސްމަތީ މުޅުހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

-/60ރ (ފަސްދޮޅަސް ރުފިޔާ)

ރަތްހަނޑުލުންނަމަ މީހަކަށް

-/50ރ (ފަންސާސް ރުފިޔާ)

އާދައިގެ ފުށް މީހަކަށް 12/- ރުފިޔާ (ބާރާ ރުފިޔާ)

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

30 ޝަޢުބާން 1440

06 މޭ 2019
ހޯދާ