މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ

1440 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހުގައި އާމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑިއާއި، ޝައްވާލުމަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހުގެ އާމުންނަށް ޚިދުމަތްދޭ ގަޑި ހަމަޖެފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ


އިޢްލާން

 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ގެނައުމަށް އެކްސްޕެޓް އޮންލައިން މެދުވެރިކޮށް މި މިނިސްޓްރީއިން ދެމުންގެންދާ ކޯޓާ ދޯކުރުމާއި، އެމްޕްލޯމަންޓް އެޕްރޫވަލް ދިނުމާއި، ޑިޕޮސިޓް ބަލައިގަތުމާއި އަދި ޑިޕޮސިޓް ރިފަންޑާއި ގުޅޭ ކައުންޓަރ ޚިދުމަތްތައް ދެމުންގެންދާނީ ހެދުނު 9:30 އިން 11:30 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 އަދި، އެކްސްޕެޓް ސިސްޓަމް ގެ އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުން ދާނީ 11:30 އަށް ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

02 މެއި 2019

02 މޭ 2019
ހޯދާ