ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާށް

އިޢުލާން

 ތިނަދޫ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ނަންބަރ IUL) 415/415/2019/7 )( 31 ޖަނަވަރީ2019) ގެ އިޢުލާން ބާޠިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރުން:

             ތިނަދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ވެހިކަލް ގަތުމާއި ބެހޭގޮތުން މިއިދާރާއިން ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް އިވެލުއޭޓްކޮށް ހަވާލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނިކޮށް އެ އިޢުލާނާ ގުޅޭ ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް ބާޠިލުކުރުމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންއިން އަންގަވާފައިވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް، އަލުން ވެހިކަލް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ވެހިކަލް

ޕިކަޕް (2)

            ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

 12 މެއި 2019

އާދިއްތަ

09:15 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

15 މެއި 2019

ބުދަ

09:15 (ހެނދުނު)

ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

            މި މަސައްކަތަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވޭނީ، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ދުވަހުގެ އެގަޑިއަށް ޙާޟިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތް ހޮވުމަށް ޕޮއިންޓް ދެވޭނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހެއް، މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންނަވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެވެ. 

02 މޭ 2019
ހޯދާ